thông tin cổ đông
Báo cáo tài chính
Báo cáo thường niên
Các thông tin liên quan đến cổ đông
Điều lệ công ty
Thông tin cổ đông
 tìm kiếm
  hỗ trợ trực tuyến
 thông tin cần biết
 Liên kết website
 thống kê website
đối tác
Thông tin cổ đông - Các thông tin liên quan đến cổ đông
Tập tin đính kèm : M-33-QD.PPLN-18-dakydientu.pdf
Nội dung thông tin công bố:
Ngày 20/4/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai đã họp, thông qua Nghị quyết đại hội, trong đó giao cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký duyệt Quyết định phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.
Toàn văn Quyết định theo văn bản số 198/QĐ-HĐQT đã được Chủ tịch HĐQT phê duyệt ngày 20/4/2019 và được đính kèm Bản Công bố thông tin này.
Tập tin đính kèm : M-32-Quiche.Noibo-19-dakydientu.pdf
Nội dung thông tin công bố:
Ngày 20/4/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai đã họp, thông qua Nghị quyết đại hội, trong đó giao cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký duyệt Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2019.
Toàn văn Quyết định theo văn bản số 193/QC-MĐN và Quy chế đã được Chủ tịch HĐQT phê duyệt ngày 20/4/2019 và được đính kèm Bản Công bố thông tin này.
Tập tin đính kèm : M-31-Nghiquyet-DHDCD-19-dakydientu.pdf
Nội dung thông tin công bố:
Ngày 20/4/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai đã họp và thông qua Nghị quyết đại hội.
Toàn văn Nghị quyết theo văn bản số 195/NQ-ĐHĐCĐ đã được Chủ tọa đại hội/ Chủ tịch HĐQT phê duyệt ngày 20/4/2019 và được đính kèm Bản Công bố thông tin này.
Tập tin đính kèm : M-30-Bienban-DHDCD-19-dakydientu.pdf
Nội dung thông tin công bố:
Ngày 20/4/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai đã họp với những nội dung và diễn biến cuộc họp được Đại hội thông qua trong Biên bản đại hội.
Toàn văn Biên bản đại hội theo văn bản số 194/MĐN-ĐHĐCĐ do Ban thư ký lập, đã được Chủ tọa cuộc họp phê duyệt cùng ngày 20/4/2019 và được đính kèm theo Bản Công bố thông tin này.
Sản phẩm mới
bộ sưu tập

Chính sách bảo mật thông tin

  1. Chính sách bảo mật thông tin
Bản quyền thuộc Công ty Cổ Phần Tổng Công Ty May Đồng Nai
Đường số 2 - Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - Biên Hòa - Đồng Nai -Việt Nam
Điện thoại :(+84.0251)3836151 - Fax: (84.0251)3836141
Người đại diện: Ông Bùi Thế Kích
Giấy CNĐKDN: 3600506058 – Ngày cấp 28/08/2001, thay đổi đăng ký lần 13 ngày 21/12/2017; Nơi cấp: Đồng Nai
Website: www.donagamex.com.vn - Email: donagamex@donagamex.com.vn
Thiết kế bởi : Công ty CP CNTT Ánh Sáng